Ashton Elizabeth Sallas  

Annual Giving Officer
Annual Giving


Office of Annual Giving for Development & Alumni Relations
University of Georgia
Athens, Georgia 30602

ashton.sallas@uga.edu

706-542-9355