Ashton Sallas

Ashton Elizabeth Sallas  

Annual Giving Officer
Annual Giving

Milledge Center
394 S. Milledge Ave
Athens, Georgia 30602

ashton.sallas@uga.edu

706-542-9355