Laura Bayne

Laura Bayne  

Communications Associate
Communications

Milledge Center
394 S. Milledge Ave.
Athens, GA  30602

larline@uga.edu
706-542-5240