Karine Bauch Headshot

Karine Bauch  

Prospect Management Specialist
Research & Prospect Management

Office of Prospect Management
The University of Georgia
Athens, GA 30602