Karine Bauch Headshot

Karine Bauch  

Prospect Management Specialist
Research & Prospect Management

Office of Prospect Management
The University of Georgia
Athens, GA 30602

ude.agu@hcuab.enirak

706-542-9691